Podmínky | Půjčit-karavan.euPůjčit-karavan.eu

Podmínky pronájmu

Všeobecné podmínky

Je potřeba splnit tyto podmínky: minimální věk 22 let, řidičský průkaz skupiny B a dva roky řidičské praxe, předložení platného řidičského průkazu, občanského průkazu a cestovního pasu nebo jiného třetího identifikačního dokladu. Vůz smí nájemce řídit pouze sám, nebo spolucestující uvedeny v nájemní smlouvě, použije-li k řízení někoho jiného, odpovídá za způsobené škody nájemce. Ve voze je zakázáno kouření používání otevřeného ohně a svíček. Při poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši. Do doby opravy poškozených věcí je zadržena kauce v pravděpodobné výši škody a k vyúčtování náhrad dojde až po její opravě. V případě neznalosti některé manipulace se zařízením obytného vozu nebo rady v nouzi volejte nájemce. Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení obytného vozu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem ,bude nájemci účtována smluvní pokuta, která je specifikovaná ve smlouvě o nájmu obytného automobilu.

Převzetí a vrácení vozidla

Vůz se přebírá ve stavu čistém, stejně tak se i vrací. Nádrž pohonných hmot nájemce vrací ve stejném stavu jako při převzetí. Plyn a vodu nájemce před vracením nedoplňuje. Předání a převzetí vozu trvá cca 40 min. Doba pro předání  vozů je od 9:00 hodin a vracení do 19:00 hodin. Vůz předáváme čistý a v čistém stavu požadujeme i vrácení. Vůz se předává a přijímá vždy jen s plnou nádrží pohonných hmot.  Své vozidlo si můžete bezplatně zaparkovat na našem uzavřeném parkovišti. Obytný vůz je možno po dohodě přistavit za poplatek po celé ČR. 

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem po uhrazení zálohový daňový doklad. Aby rezervace byla platná požadujeme po nájemci zaplacení 30% zálohy do 5ti dnů jako blokaci termínu. Doplatek nájemného je splatný nejpozději v den převzetí vozu. Nájemce v den převzetí také skládá vratnou zálohu 25.000 Kč na pokrytí možných škod jím způsobených. Při stornování 60 dní před termínem zapůjčení platí nájemce storno poplatek ve výši 30 % ze zálohy, 30 dní před termínem zapůjčení 50 % ze zálohy, 14 dní před termínem zapůjčení 80 % ze zálohy, 7 dní před termínem zapůjčení 100% ze zálohy. Při předčasném ukončení nájmu se nájemné nevrací. Manipulační storno poplatek 2.500 Kč se účtuje vždy. 

Sankce a POPLATKY

Za ztrátu technického průkazu či karty od pojištění účtujeme pokutu 3.000 Kč. Za ztrátu klíčů od zapalování nebo nástavby účtujeme pokutu 5.000 Kč. Při neuklizeném interiéru účtujeme poplatek 1.000 Kč. Při extrémním znečištění, a to i u exteriéru vozu (olej, barva, asfalt, lepidlo atd.) účtujeme poplatek 5.000 Kč. 

Pojištění

Vůz je a po celou dobu nájmu havarijně pojištěn. Spoluúčast pronajímatele činí 10%. Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Pokud poskytnutá záloha nepostačí na 10% spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit. Dojde-li k pojistné události a jejímu ohlášení pojišťovně, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (její část po započtení neuhrazené náhrady škody) až po přijetí pojistného na uvedenou pojistnou událost. Pronajímatel a nájemce sjednávají, že vzniklá škoda do 25.000,-Kč bude vypořádána z pronajímatelem držené kauce. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku nájemce na vrácení kauce. Při škodách vyššího rozsahu, má pronajímatel stejná oprávnění vůči nájemci při dispozici s kaucí, to však neplatí pro případ, kdy pojistná událost je odškodněna v takovém rozsahu, že pronajímateli by vznikla povinnost celou kauci nebo její část vrátit. Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav.

Havárie a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli. Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události. V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného. Vždy pořiďte fotodokumentaci. Veškeré opravy a nákup náhradních dílů,je možno realizovat jen se souhlasem pronajímatele. Nezapomeňte si vždy vystavit účet,který vám bude po navrácení proplacen pronajímatelem.

Obytné vozy

Copyright © pujcit-karavan.cz 2023 Stránky vytvořil L-production Webdesign